disclaimer

De websites van Reismedia zijn onafhankelijke nieuwssites. Reismedia streeft naar een actuele, onafhankelijke, nauwkeurige en complete berichtgeving. Bij de plaatsing van de informatie wordt de grootst mogelijke zorg besteed aan snelheid, actualiteit en nauwkeurigheid.

Verantwoording

Ondanks de aan de inhoud van de site bestede zorg kunnen daarin onjuistheden voorkomen. De gebruiker van de sites zijn dan ook verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de door Reismedia gepresenteerde informatie.

De op de sites gepresenteerde informatie is van algemene aard. Reismedia, haar directie, redactiemedewerkers, partnerbedrijven en instellingen die een bijdrage aan de content leveren, zijn op geen enkele wijze voor de inhoud van de site aansprakelijk. Zij zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van door de gebruiker verrichte handelingen, waaronder door de gebruiker gesloten transacties, dan wel als gevolg van het door de gebruiker afzien van het verrichten van handelingen naar aanleiding van door Reismedia gepresenteerde (onjuiste) informatie dan wel de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken.

Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke wijze dan ook is niet toegestaan, voordat er schriftelijk contact is opgenomen. Deze informatie mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reismedia worden gebruikt ten behoeve van andere sites. Het afdrukken van deze informatie is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Reismedia is voorts op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische storingen, waardoor de inhoud van de site op enig moment of voor een bepaalde periode niet of niet volledig beschikbaar is. De informatie op de site is geen aanbieding om op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten die worden verleend door de instellingen die op de site adverteren.

Voorwaarden

Bijdragen aan de inhoud van de site van instellingen zijn in eigendom of licentie bij de aanleverende partij en worden beschermd door een daarop rustend auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. U herkent deze bijdragen aan de disclaimers en/of beeldmerken waarvan zij zijn voorzien. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van deze bijdragen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zowel Reismedia als de betreffende contentleverancier.

De content die niet expliciet is voorzien van een beeldmerk of disclaimer is in eigendom of licentie bij Reismedia en wordt beschermd door een daarop rustend auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van de site is dan ook uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De eigenaar zal niet schromen strenge maatregelen te ondernemen bij overtreding van het voorafgaande.

Het is de gebruiker van de websites niet toegestaan de inhoud van de websites te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande. Reismedia behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot deze site te weigeren.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u als gebruiker van de site ter beschikking stelt aan Reismedia zijn alleen bestemd ten behoeve van de nieuwsbrief. Zonder uw toestemming worden deze gegevens door Reismedia niet aan derden verstrekt.

Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen